Obchodní podmínky - chiptuning

Profesionální chiptuning se zárukou.

twitter facebook

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Záruka vrácení peněz: V případě, že zákazník do 14 dní od provedení úpravy softwaru řídící jednotky motoru projeví svou vůli vrátit úpravu zpět, bude mu nahrán do řídící jednotky zpět originál software a nejdéle do 30ti dnů zaslány zpět bankovním převodem peníze za úpravu.(Záruka zaniká v případě: kdy bude do řídící jednotky v průběhu této doby zasahováno cizí osobou, či autoservisem. Kdy dojde k porušení ochranné pečeti na řídící jednotce či diagnostickém konektoru.)

Záruka na úpravu:Na upravený software řídící jednotky poskytuje společnost doživotní záruky.(Záruka zaniká v případě kdy bude do řídící jednotky v průběhu této doby zasahováno cizí osobou, či autoservisem, kdy dojde k porušení ochranné pečeti na řídící jednotce či diagnostickém konektoru. Podmínkou záruky je bezvadný technický stav vozu před úpravou, skutečný stav km a dodržování pravidelných servisních kontrol a výměn dílů dle doporučení výrobce. Veškeré reklamace lze uplatnit v Praze, v sídle firmy. V případě potřeby přehrání upraveného sw na originál si účtujeme smluvní poplatek 1000,- Kč, totéž při změnách po uplynutí 14-denní zkušební lhůty.

Veškeré úpravy jsou určeny pro sportovní použití a nejsou určeny a schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.

V některých případech se může úprava řídící jednotky protáhnout až na 5 pracovních dní. Po úpravě se zřídka kdy může rozsvítit kontrolka oleje z důvodu přemazání intervalu. Zákazník po úpravě absolvuje zkušební jízdu, ihned po ní je splatná úprava, nejdéle však do druhého dne. V případě nedodržení termínu je k ceně připočtena smluvní pokuta 5000,- Kč

V případě, že byl již vůz upravován, zaplatí zákazník smluvní manipulační přirážku 2000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s odhalením a rozboru předešlé úpravy (platí pouze pro úpravy pájením) a 50% ceny úpravy při standartní úpravě přes diagnostický konektor. V případě odstranění filtru pevných částic již v nouzovém stavu vozidla, kdy svítí varovná kontrolka, nedojde po odstranění k její deaktivaci, je třeba navštívit autorizovaný servis pro její odmazání. Zákazník dále prohlašuje, že je vůz plně havarijně pojištěn.

V případě deaktivace filtrů pevných částic provádí společnost JH Trade s.r.o pouze softwarové odstranění, zákazník si zajišťuje mechanické odstranění sám, či v případě zájmu lze sjednat po předešlé objednávce mechanické odstranění u společnosti CAR-MEN s.r.o (vyfuky.cz). Veškeré záruky a reklamace plynoucí z mechanické práce prováděné společností CAR-MEN řeší zákazník u dodavatele mechanické úpravy, tzn.u společnosti CAR-MEN s.r.o, společnost JH Trade s.r.o nenese žádnou zodpovědnost za mechanickou část, s čímž zákazník podpisem zakázkového listu plně souhlasí.

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v jednoinstančním rozhodčím řízení vedeném před jediným rozhodcem paní Markétou Pavlovou, nar.1974, sídlem rozhodce Mnichovo Hradiště 295 01,Klášterská 99, členem Sdružení nezávislých rozhodců ČR o.s., IČ: 27044459, sídlem Novosedlice, Trnovanská 154/27, PSČ: 417 01. Rozhodčí řízení je zahájeno podáním žaloby rozhodci. Smluvní strany tímto pověřují určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení je vedeno na základě písemných podkladů, bez nutnosti konání ústního jednání ve věci. Z hlediska procesního se ve věcech neupravených tímto ujednáním rozhodčí řízení řídí úpravou zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodce rozhodne i o nákladech řízení, které sestávají z odměny rozhodce ve výši 15% z hodnoty sporu a dále z nákladů právního zastoupení, jejíchž výše bude určena v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Místem konání rozhodčího řízení je v případě ústního jednání bydliště rozhodce. Strany se dohodly, že doručovací adresou bude v rozhodčím řízení vždy adresa uvedená na této smlouvě. Pokud strana změní bydliště/místo podnikání/sídlo nebo se z uvedené adresy přestěhuje, je povinna tuto změnu do 7 dnů písemně oznámit druhé straně, jinak bude písemnost považována za řádně zaslanou na adresu uvedenou v této smlouvě. Jakákoli písemnost se považuje za doručenou nejpozději 10. dnem následujícím po jejím předání k poštovní přepravě, nedojde-li k doručení jiným způsobem dříve. Pravomocný rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení je vykonatelný.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011

 

Reklamační řád

1. Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1 Reklamační řád společnosti JH Trade s.r.o byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.

1.2 Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu společnost JH Trade s.r.o, se sídlem Malešická 20, 130 00 Praha 3, ičo 29301700


1.3 Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového rozhraní www.chiptuner.cz či jinak projeví vůli nakoupit zboží (email, telefonicky..).
1.4 Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5 Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2. Podmínky záruky

2.1 Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít reklamaci.
2.2 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců), pokud není uvedeno jinak.
2.3 Společnost JH Trade s.r.o si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4 Dojde-li v důsledku reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3. Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující na adrese společnosti JH Trade s.r.o Malešická 20, 130 00 Praha 3, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: info@chiptuner.cz, či telefonicky. Doporučujeme pro lepší evidenci písemnou formu.

3.2 Kupující zašle reklamované zboží na adresu prodávajícího, či zboží dopraví na adresu firmy J Trade s.r.o (doporučujeme předešlý telefonický kontakt z důvodu občasných pracovních povinností mimo sídlo společnosti). Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
3.3 Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.
3.4 V případě, že reklamace nebude uznána zašle prodávající kupujícímu zboží zpět.
3.5 Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
4. Závěrečné ustanovení

4.1 Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2011

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE VOZIDLA

  • typ
  • znacka
  • +420 777 873 007
  • Malešická 20
  • Praha 3
  • 130 00
mapa
Copyright © 2014 JH Trade s.r.o